Terminološki resursi za prevodioce u BiHSadržaj:

rječnici i glosari:
    bosanski, hrvatski, srpski
    slovenski
    makedonski
    engleski
    francuski
    njemački
    višejezični
    liste rječnika
    rječnici u knjigama
korpusi
resursi u EU
priručnici i alati za prevodioce i korisne informacije
informacije o EU
institucije koje se bave pitanjima integracije u EU


Rječnici i glosari

Bosanski, hrvatski, srpski

Terminološki rječnik europskih/evropskih integracija (izrađen u Direkciji za evropske integracije)

Glosar pojmova iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski)

Englesko-bosanski rječnik (igman.com)

Englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik (datoteka.com), 14.000 riječi

Englesko-bosanski rječnik (ba.rjecnik)

Glosar pojmova javnih nabavki

Hemijski elementi u evropskim jezicima (uključujuči bosanski, hrvatski i srpski)

Englesko-bosanski rječnik pojmova koji su vezani za računare, internet, TV, mobilnu telefoniju itd.

Englesko-bosanski termini iz oblasti radnih odnosa

Četverojezični rječnik prava EU: engleski, hrvatski, njemački i francuski (oko 5000 termina)

Glosar termina (koordinacija pomoći EU)

Englesko-hrvatski rječnik (sadrži više od 250.000 riječi)

Englesko-hrvatski rječnik (sadrži više od 180.000 riječi)

Englesko-hrvatski rječnik

Websterov englesko-hrvatski rječnik

Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga

Hrvatsko-engleski glosar cestovnog prometa

Rječnik citogenetičkih pojmova

Hrvatsko-englesko nazivlje u državnoj upravi

Englesko-hrvatski rječnik internetskih termina

Kemijski rječnik

Englesko-hrvatski računalni rječnik
Portal hrvatskog računalnog nazivlja

Hrvatsko-englesko-njemačko-latinski rječnik ribarstva

Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - englesko-hrvatski

Hrvatsko-njemački rječnik (oko 9000 riječi)

Hacheck - hrvatski akademski spelling checker

Hrvatski jezični portal

Pravopis srpskog jezika

Vokabular (latinica, ćirilica)

Englesko-srpski rječnik (preko 300.000 riječi)

Srpsko-engleski i englesko-srpski rečnik/rječnik

Srpsko-engleski i englesko-srpski online rječnik (264.000 riječi)

Englesko-srpski i nemačko-srpski rečnik - Krstarica (oko 260.000 riječi)

Englesko-srpski rečnik terminologije u oblasti alternativne energije

Englesko-srpski biotehnološki rečnik za hranu i poljoprivredu (PDF datoteka, 367 stranica)

Šumarski englesko-srpski rečnik

Englesko-srpskohrvatski rječnik ekonomskih/finansijskih pojmova

Google translateSlovenski

Evroterm - 15-jezična terminološka baza

Slovensko-hrvatski rječnik (7000 riječi); hrvatsko-slovenski rječnik (5000 riječi)

Rječnici za slovenski jezik

Slovenska Wikipedija (više od 60.000 članaka)Makedonski

Englesko-francusko-njemačko-makedonska terminološka baza i englesko-makedonski korpus prijevoda zakonodavstva EU

Englesko-makedonski rječnici za pripremu makedonske verzije acquis-a;
rječnici na drugi načinEngleski

One-look dictionary search - pristup do više od 1000 rječnika sa jednog mjesta

Merriam-Webster

Hypertext Webster gateway

Longman dictionary of contemporary English

Wiktionary - više od 800.000 riječi na engleskom; linkovi na druge jezike

Word Web

Roget's thesaurus

Terminološka baza FAO (biologija, ekonomija, hrana, poljoprivreda, ribolov, statistika, šumarstvo ...)

Glosar termina iz oblasti energije

Hemijski elementi

Glosar termina iz hemije

Medicinski rječnik (200.000 termina)

Terminologija NATO-a

Leksikon pravnih termina

Glosar: mala i srednja preduzeća

Glosar termina o prirodnom gasu

Glosar ribarstva FAO

Glosar sigurnosti rada sa mašinama

Skraćenice i akronimi (EU - Interinstitutional styleguide)

Glosar statistike

Glosar statistike transporta

Glosar tehničkih termina; drugi glosar tehničkih termina pripremljen u NASA-i (PDF datoteka)

Glosar tehnologije

Glosar telekomunikacija (International Telecommunication Union)

Termini iz oblasti željeznica

Rječnik frazalnih glagola

Spell checker

Engleska Wikipedia (2,5 miliona članaka)Francuski

Lexilogos

Le dictionnaire

Veliki francusko-engleski rječnik (izvor: Vladin ured za francuski jezik u Quebecu)

Francusko-engleski rječnik (obim: oko 75.000 riječi)

Francusko-engleski rječnik

Francusko-engleski rječnik (vlada pokrajine Quebec)

Glosar za statistiku transporta

Wiktionnaire (oko 900.000 riječi)

Francuska WikipédiaNjemački

Digitalni rječnik njemačkog jezika u kombinaciji sa korpusom

Sinionimi u njemačkom i prevodi na engleski (2.750.000 riječi)

LEO - englesko-njemački rječnik (oko pola miliona riječi)

Wikiwörterbuch (oko 80.000 riječi)

Englesko-njemački hemijski rječnik

Englesko-njemački rječnik internetskih termina (oko 1400 termina)

Njemačko-engleski tehnički rječnik

Njemačka Wikipedia (oko 800.000 unosa)Višejezični

EU dict - European dictionary

Englesko-bosanski, latinsko-bosanski, mađarsko-bosanski, njemačko-bosanski i tursko-bosanski rječnik (rjecnik.ba)

Englesko-francusko-mađarsko-njemačko-talijansko-hrvatski rječnik

Logos (30 jezika, više od 7 miliona riječi)

EuroTerm Bank

Francusko-englesko-njemačko-španjolska terminološka baza (CILF)

Francusko-englesko-njemačko-španjolsko-italijanska terminološka baza (IÜD Innsbruck)

Englesko-francuski, -njemački, -ruski, -španjolski, -italijanski rječnik (WordReference)

Englesko-francuski, -nizozemski, -njemački, -ruski, -španjolski, -italijanski rječnik (Term bazaar)

Englesko-francusko-njemačko-talijanski finansijski glosar

Medicinski rječnik u 9 evropskih jezika

Englesko-bosanski/hrvatski/srpski rječnik mentalnog zdravlja (u kombinaciji s drugim jezicima) (PDF datoteka)

45-jezični rječnik termina u Microsoftovim programima (postoji i hrvatska verzija); on-line pretraživanje po Microsoftovoj terminologiji

Glosar o ribama (više od 30.000 termina)

Tekstilna vlakna (textile fibers) - slovensko-englesko-francusko-njemačko-italijanski glosar; alternativna lokacija

Nazivi zemalja u raznim jezicima

Višejezični tezaurus GEMET (termini iz oblasti zaštite okoline); sličan glosar

Glosar naziva životinja na 50 jezikaListe rječnika

Hrvatski i drugi digitalni rječnici

Lexicool - pretraživač rječnika po jezicima (6000 rječnika)

4000 rječnika (autor: Peter Spitz)

Alpha dictionary

Terminology collection (uwasa.fi)

Terminology on the web (University of Surrey)

Lista rječnika iz oblasti tehnikeRječnici u knjigama

On-line knjižara (knjiga.ba)
Korpusi

22-jezični korpus na svim službenim jezicima EU

Evrokorpus (englesko-slovenski, francusko-slovenski, njemačko-slovenski, italijansko-slovenski, španjolsko-slovenski)

Hrvatski nacionalni korpus

Englesko-makedonski korpus prijevoda zakonodavstva EU

British national corpus (100 miliona riječi); BNC na drugi način; BNC na treći način

Korpus američkog engleskog jezika

Lexiqum - francuski korpus

Korpusi na internetu

Resursi u EU

IATE - terminološki server EU

Tezaurus Eurovoc (postoji i na hrvatskom)

Glosari u EU

Rječnici za prevodioce u EU

TARIC (carine i porezi)

Glosar o regionalnoj politici

EUROACE (roba i usluge)

Glosar o slobodi, sigurnosti i pravdi

Europa glossary (233 termina)

Eur-Lex - zakonodavstvo EU

CCVista (prijevodi propisa EU)

Priručnici i alati za prevodioce i korisne informacije

Priručnik za prevođenje pravnih akata Europske unije - hrvatski

Priručnik za prevođenje pravnih akata Evropske unije - srpski

IntelliWebSearch - besplatni program koji omogućava brže pretraživanje po rječnicima i drugim bazama

Uputstva i savjeti za razne prevodilačke programe

Program za pretvaranje ćirilice u latinicu i obratno

SDL Trados:
    Trados za početnike
    Trados ukratko
    Uputstva za rad sa programom
    TW users - forum korisnika Tradosovih programa
    Rješavanje problema koji se pojavljuju kod upotrebe Tradosa (SDL)

Wordfast - kompatibilan sa Tradosom ali dosta jefitiniji

Generalni direktorat za prevođenje u EU

Translator's toolkit - 14-dnevni bilten sa korisnim informacijama za prevodioce

Jezici u Evropi

Informacije o EU

EnterEurope - vodič kroz informacije o Europskoj uniji

Europa - information sources

European Integration online Papers

Community Research and Development Information Service

Institucije koje se bave pitanjima integracije u EU

Direkcija za evropske integracije BiH

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Sekretarijat za evropske integracije Republike Crne Gore

Sekretarijat za evropske integracije Republike Makedonije

Služba Vlade Republike Slovenije za evropske poslove
Ažurirano: 14. 4. 2009. god.