Ovaj online registar prevoda predstavlja arhivu originalnih tekstova zakonodavstva Evropske unije (acquis EU) na engleskom jeziku i njihovih prevoda na službene jezike BiH. Registar je nastao kao rezultat potrebe da se svi postojeći prevodi evropskog zakonodavstva pohrane na jednom mjestu. Prevodi dostupni u registru rezultat su rada Sektora za prevođenje Direkcije za evropske integracije BiH i nadležnih institucija na državnom i entitetskom nivou. Registar će se redovno dopunjavati novim prevodima. Uspostavljanjem ovog registra postavljaju se osnove za dosljednu upotrebu terminologije, što je jedan od ključnih elemenata za osiguravanje višeg nivoa kvaliteta prevoda.

Registar se može pretraživati po naslovu dokumenta ili po Celex broju.

Upisom najmanje jednog od potrebnih parametara za pretraživanje dolazi se do rezultata pretrage, kojeg čine naziv originalnog dokumenta na engleskom jeziku i njegov prevod na jednom od službenih jezika BiH. Rezultat pretraživanja sadrži i podatke o prevodiocu, lingvističkom redaktoru, stručnom redaktoru, pravnom redaktoru (u zavisnosti od toga koju fazu redakture je dokument prošao), kao i datum prevođenja i Celex broj dokumenta. Odabirom naslova dokumenta na željenom jeziku otvara se kompletan tekst dokumenta, ukoliko prevod postoji. Ciljni jezik je jedan od službenih jezika BiH, prema izboru prevodioca. Link na bazu podataka zakonodavstva Evropske unije (Eur-lex) korisnicima omogućava direktan pristup izvornim tekstovima pravnih akata EU na službenim jezicima EU, dok link na bazu CCVista omogućava pristup revidiranim prevodima pravnih akata EU na jezicima država kandidata za članstvo u EU.

Direkcija za evropske integracije na ovaj način pruža podršku svim institucijama Bosne i Hercegovine koje su uključene u proces pripreme BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Molimo korisnike da imaju u vidu da se prevodi sadržani u ovom registru mogu koristiti isključivo u informativne svrhe i ne mogu se smatrati obavezujućim pravnim aktima. Pravno obavezujući pravni akti EU su samo oni objavljeni u Službenom glasniku EU.

Vaše komentare i prijedloge za poboljšanje registra i njegovog sadržaja možete uputiti Sektoru za prevođenje Direkcije za evropske integracije BiH na sljedeće e-mail adrese:

Vanda Mandić: vanda.mandic@dei.gov.ba
Amir Mrković: amir.mrkovic@dei.gov.ba
Amra Čukojević: amra.cukojevic@dei.gov.ba